Želesa,

zelesa.lt
+370 52732909

"Zelesa" biuro Klaipedoje adresas:

Taikos g. 8-3, Klaipėda, tel.+370 46 381991, [email protected]

Pagrindinės kelionių kryptis:

mu­su ke­lio­niu spek­tras la­bai pla­tus - nuo trum­pu sa­vait­ga­lio iš­vy­ku iki ke­lio­niu i šil­tus kraš­tus - Juodkalnija, Kroatija, Italija, Graikija, Turkija, Tunisa, Egip­ta, Ku­ba, Do­mi­ny­kos Res­pub­li­ka, Venesuela, Ke­ni­ja, In­di­ja, Aust­ra­li­ja       

Pagrindiniai kelionių būdai:

 lėktuvu, autobusu

Papildomos paslaugos:

viešbuciu/apartamentu rezervavimas, maršrutu sudarymas. Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siu­ly­ti ke­lio­ne pa­gal pa­gei­da­vi­mus bei ga­li­my­bes. Tai ska­ti­na mus teik­ti aukš­ciau­sios ko­ky­bes pa­slau­gas pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis. Pui­kiau­sias mu­su
pa­slau­gu ko­ky­bes iver­ti­ni­mas - nuo­šir­dus klien­tu at­si­lie­pi­mai ir no­ras vel ke­liau­ti su mu­mis. Jusu atostogos - musu rupestis, todel teisingas pasirinkimas - geras poilsis su Želesa.

Kelionių organizatorius veiklą pradėjio:

kelioniu organizatorius Želesa dir­ba tu­riz­mo pa­slau­gu sfe­ro­je nuo 1993 me­tu. Per šiuos me­tus daug pasidarbavome, siekdami pasiulyti vis nau­jes­niu ir ido­mes­niu ke­lio­niu.

Pagyrimai:

 

Konstitucijos prospektas 12-23, Vilnius, LT-01113

info @zelesa.lt